Rotterdamse Oogst

Contact

Rotterdamse Oogst werkt nomadisch en is het best te bereiken per mail.
Op verzoek sturen we u een postadres toe.

Informatie & vragen over (deelname aan) de Rotterdamse Oogstmarkten kunnen gericht worden aan:
markten@rotterdamseoogst.nl

Algemeen: info@rotterdamseoogst.nl

Gerda Zijlstra: gerda@rotterdamseoogst.nl

Dymphie Brouwer: dymphie@rotterdamseoogst.nl

Inschrijving KvK: 50163310
BTW-nummer: NL822588882B01

 

Disclaimer


 

Privacyverklaring Stichting Rotterdamse Oogst

 

Stichting Rotterdamse Oogst hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. De omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat beschreven op welke wijze Stichting Rotterdamse Oogst persoonsgegevens gebruikt.

Stichting Rotterdamse Oogst is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Stichting Rotterdamse Oogst beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en op welke manier. Stichting Rotterdamse Oogst is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 10-04-2023.

 

Om uw privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 

Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uithanden voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Uw gegevens blijven bij ons – Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij respecteren uw wettelijke rechten – Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 

• NAW gegevens

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Facturering- en betalingsgegevens

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een wettelijke grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag:

 

Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;

Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Wettelijke plicht – Stichting Rotterdamse Oogst heeft de wettelijke verplichting om alle gegevens aan de belastingdienst te verstrekken die van belang zijn voor belastingheffing. Daarnaast is er de verplichting voor het aanmelden bij het UWV bij langdurige afwezigheid.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Het aanmaken van een klantdossier

• Het inplannen van een afspraak

• Het factureren van de geleverde diensten en producten

• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren

• Het versturen van een nieuwsbrief

• Het verbeteren van onze dienstverlening

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Daarnaast behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken wij deze uitsluitend om aan u de juiste dienst te kunnen bieden.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Stichting Rotterdamse Oogst verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie of wanneer een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van Stichting Rotterdamse Oogst uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Stichting Rotterdamse Oogst verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze

verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, Stichting Rotterdamse Oogst hanteert de volgende bewaartermijnen:

• Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.

• Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.

• Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.

• Personeelsdossier –1,2,5, of 7 jaar conform de wettelijke termijn afhankelijk van het type bestand.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Binnen Stichting Rotterdamse Oogst hebben wij een privacy en securitybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Stichting Rotterdamse Oogst toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Tevens hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Stichting Rotterdamse Oogst kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 

Functionele cookies

Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor u de juiste ervaring opleveren.

 

Analytische cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerdersinformatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de

gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan markten@rotterdamseoogst.nl. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk van een reactie te voorzien, in ieder geval binnen 4 weken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring?

Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Stichting Rotterdamse Oogst

Balkenstraat 25b

3027 GC Rotterdam

markten@rotterdamseoogst.nl